КРАФ ГРУП ЕАД

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на кладенец за питейно-битово водоснабдяване в имот 29150.7106.1067, с. Железница, Община Столична, район Панчарево, м. “Гладни рид“.

  1. ОБЯВА
    Obyava.pdf

  2. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС
    Informacia.pdf